Regulamin wyjazdów organizowanych przez SKPB Warszawa

Regulamin wyjazdów organizowanych przez SKPB Warszawa (obowiązuje od 12 kwietnia 2016 r.)

1. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie (w skrócie: SKPB Warszawa) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000108052).

2. Stowarzyszenie SKPB Warszawa jest organizacją pożytku publicznego. Roczne sprawozdania z działalności organizacji publikowane są na własnej stronie internetowej oraz w bazie OPP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

3. SKPB Warszawa nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. SKPB Warszawa organizuje otwarte wyjazdy piesze, rowerowe, kajakowe i inne o charakterze turystycznym lub szkoleniowym, ogłaszane przede wszystkim na własnej stronie internetowej.

5. Wyjazdy organizowane przez SKPB Warszawa odbywają się na zasadzie non-profit – stowarzyszenie nie zarabia na ich organizacji, a uczestnicy oprócz kosztów własnych pokrywają jedynie koszty przewodników SKPB prowadzących dany wyjazd (np. transport, nocleg, wyżywienie) i koszty organizacyjne wyjazdu.

6. Informacji o danym wyjeździe, w szczególności o przebiegu i trudności trasy, dojeździe, warunkach noclegowych, wyżywieniu, atrakcjach turystycznych, niezbędnym sprzęcie, kosztach oraz sposobie zapisów, udzielają prowadzący go przewodnicy SKPB.

7. Uczestnictwo w wyjazdach wymaga stanu zdrowia i kondycji fizycznej adekwatnych do stopnia trudności danego wyjazdu. Poprzez zapisanie się lub wzięcie udziału w wyjeździe uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia i kondycja fizyczna mu na to pozwala.

8. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania przewodnikom SKPB prowadzącym dany wyjazd informacji o swoim stanie zdrowia (w szczególności chorobach, w tym przewlekłych, uczuleniach, stale przyjmowanych lekach) na wypadek potrzeby udzielenia mu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

9. Uczestnik udostępnia przewodnikom SKPB dane kontaktowe (numer telefonu) najbliższej osoby, z którą należy się kontaktować w nagłych wypadkach – tzw. numer ICE (ang. In Case of Emergency).

10. Uczestnik potwierdza znajomość ogólnych zasad bezpiecznej turystyki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. SKPB Warszawa zaleca posiadanie przy sobie numeru ICE wpisanego do telefonu bądź dołączonego do dokumentów osobistych. Zalecane jest również zapisanie w telefonie numeru GOPR (985 lub 601 100 300) i/lub innych służb ratunkowych (w tym zagranicznych w przypadku wyjazdów zagranicznych), a także instalacja w telefonie aplikacji ratunkowych obsługiwanych przez te służby.

11. Turystyka wiąże się z ryzykiem wypadku, może być więc niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. Uczestnik bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność. SKPB Warszawa zaleca uczestnikom nabycie odpowiedniego do wyjazdu ubezpieczenia na czas jego trwania (w szczególności NNW), w tym wariantu obejmującego koszty ratownictwa w górach oraz transportu do kraju (w przypadku wyjazdów zagranicznych).

12. Uczestnik zobowiązany jest posiadać apteczkę osobistą.

13. Podczas wyjazdu niedozwolone jest zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu. Niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych i przebywanie pod wpływem alkoholu w czasie realizacji programu terenowego oraz we wszystkich innych sytuacjach, gdy może to zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.

14. W wyjazdach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyjazdach za zgodą przewodników SKPB prowadzących dany wyjazd i pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. 

15. O udziale uczestnika w wyjeździe lub jego etapie decydują przewodnicy SKPB prowadzący dany wyjazd. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe.

16. SKPB Warszawa zastrzega możliwość odwołania wyjazdu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych lub braku wystarczającej liczby uczestników.

17. W przypadku odwołania wyjazdu prowadzący go przewodnicy SKPB dokonują zwrotu środków zebranych na cele organizacyjne. Jednocześnie SKPB Warszawa zastrzega, że nie dokonuje refundacji wydatków, które uczestnik poniósł osobiście w ramach przygotowań do wyjazdu lub jego utraconych korzyści w związku z odwołaniem wyjazdu.

18. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub braku możliwości uczestnictwa w całym lub części wyjazdu uczestnik ponosi koszty związane z wcześniejszym wykupieniem świadczeń (np. bilety na przejazdy, zakupy żywnościowe, opłaty za wstęp) oraz koszty organizacyjne wyjazdu i koszty udziału w nim przewodników SKPB. Uczestnik może wnosić o zwrot kosztów w stosunku do faktycznie niewydanych środków. Zwrot zostanie dokonany po rozliczeniu przez przewodników SKPB całego wyjazdu.

19. Uczestnictwo w wyjeździe jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji SKPB Warszawa, to jest utrwalanie i rozpowszechnianie w sposób niekomercyjny za pomocą wszelkiego rodzaju nośników materialnych (cyfrowych, optycznych, itp.) i niematerialnych (transmisja danych). O braku tej zgody należy powiadomić przewodników SKPB przed rozpoczęciem wyjazdu lub niezwłocznie po jego rozpoczęciu.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

 

Warszawa, 11 kwietnia 2016 r.

Tags: